Zmiany podatkowe dla kryptowalut w 2019 r.

Od nowego roku dochody z handlu kryptowalutami będą uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych. Obowiązywać będzie stawka 19% od uzyskanego dochodu i 4% podatek solidarnościowy (dodatkowy podatek naliczany przy przekroczeniu 1 mln zł dochodu). Kosztów i przychodów nie łączy się z innymi źródłami kwalifikowanych jako kapitały pieniężne.

Pojawia się także pojęcie waluty wirtualnej w przepisach podatkowych, której definicja nawiązuje do tej z ustawy [2]. Oznacza to, że kryptowaluty określane są w przepisach tym pojęciem.

Opodatkowanie na nowych zasadach będzie dotyczyło przychodów uzyskanych w roku 2019, a więc będzie dotyczyło deklaracji podatkowej składanej w roku 2020. Rok 2018 będzie należało rozliczać na dotychczasowych zasadach.

TL;DR:
Zwiń/rozwiń
Od roku 2019:

 • Kryptowaluty pojawiają się w przepisach jako waluty wirtualne.
 • Przychody zaliczane do kapitałów pieniężnych ze stawką 19% i możliwym dodatkowym 4% podatku solidarnościowym.
 • Przychód powstaje w momencie sprzedaży kryptowaluty lub zamiany na inne dobro/usługę.
 • Przychód nie powstaje w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.
 • Zaliczyć można jedynie bezpośrednie koszty związane z nabyciem i ze zbyciem kryptowaluty.
 • Nadwyżka kosztów przechodzi na kolejne lata.
 • Sam zakup kryptowaluty należy również deklarować w zeznaniu podatkowym.

 

 

Kogo dotyczą przepisy?

Zmiany przepisów dotyczą zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i te, które jej nie prowadzą. Wyjątkiem są tutaj instytucje obowiązane, o których mowa w ustawie [2] w art. 2. ust. 1 pkt. 12, czyli kantory, giełdy itp. oraz podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rachunków kryptowalut.

Do tej pory osoby fizyczne rozliczały się z kryptowalut na zasadach ogólnych w analogii do praw majątkowych. Wiązało się to z koniecznością łączenia kosztów z uzyskanymi przychodami. Obowiązywała stawka 18% lub 32% od nadwyżki powyżej progu podatkowego. Istniała także możliwość rozliczania kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dawało to możliwość łączenia przychodów i kosztów z kryptowalut z innymi pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przychód

Przychód u podatnika będzie występował w momencie odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, czyli:

 • sprzedaży za pośrednictwem giełdy, kantoru, bitomatu lub bez pośredników,
 • wymiana kryptowalut na towary, usługi, prawa majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Oznacza to, że obowiązek podatkowy będzie występował w momencie sprzedaży kryptowaluty za waluty fiducjarne (tradycyjne) zarówno na platformach pośredniczących (giełda, kantor), jak i z ich pominięciem.

Przychód będzie powstawał także w momencie zamiany kryptowaluty na usługę. W przypadku zakupu (wymiany) prawa majątkowego również wystąpi zdarzenie związane z odpłatnym zbyciem kryptowaluty. Od nowego roku kryptowaluty nie będą traktowane jako prawa majątkowe, stąd z tego przypadku wyklucza się je.

Regulowanie innych zobowiązań, takich jak opłata rachunków również będzie wymagać odnotowania zdarzenia podatkowego.

Zamiana jednej kryptowaluty na inną bez przychodu

Sprzedaż/kupno kryptowaluty za inną kryptowalutę, a więc wymiana jednej na inną, nie będą traktowane jako odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Warto stąd rozważyć trade’owanie w parach krypto-krypto, zamiast krypto-fiat.

 

Koszty uzyskania przychodu

Koszt poniesiony na zakup i prowizje

W ustawie dodany jest zapis informujący, co jest kosztem uzyskania przychodu w przypadku kryptowalut:

14. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty
wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na
nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej,
w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z tym zapisem koszty poniesione na nabycie (kupno) i wydatki na rzecz pośredników (prowizje) przy sprzedaży są traktowane jako koszt.

Warto zwrócić uwagę, że nie ma niestety określonych zasad traktowania prowizji pobranych przez górników, jako że nie można zweryfikować odbiorcy opłaty prowizyjnej, aby określić czy jest on instytucją obowiązaną. Stąd prowizja pobrana w ramach opłaty transakcyjnej może być interpretowana jako zamiana kryptowaluty na usługę, co stanowiłoby przychód. Niestety przepisy nie precyzują takiego przypadku.

Nadwyżka kosztów na kolejny rok

15. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, są
potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z
zastrzeżeniem ust. 16.

16. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust.
14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w
roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu
odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku
podatkowym.

Koszty uzyskania przychodów kryptowalut uwzględnia się zatem w tym samym roku w obliczaniu dochodu, a nadwyżka kosztów przechodzi na kolejne lata, pozwalając uwzględniać koszty w przyszłych zyskach.

Nie przewiduje się jednak możliwości przeniesienia strat poniesionych przed wprowadzanymi zmianami z roku 2018 i wcześniejszych.

Zakup kryptowalut należy zawsze ująć w zeznaniu podatkowym

6a. W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik
wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust.14–16,
także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego
zbycia walut wirtualnych.

Zatem należy złożyć w deklaracji podatkowej koszty lub wydatki związane z kryptowalutami, nawet jeżeli nie dokonywano w danym roku sprzedaży/zamiany.

Koszty z lat przed zmianami

Aby uwzględnić koszty związane z nabyciem kryptowalut z lat przed zmianami (do końca 2018 r.), należy je wykazać w zeznaniu podatkowym za rok 2019 (czyli w zeznaniu podatkowym składanym w roku 2020). Wynika to z wprowadzonego artykułu 23. ustawy [1].

 

Zmiany w systemie rozliczkryptowaluty.pl

Ponieważ rozliczanie kryptowalut będzie następowało z tytułu zysków kapitałowych, z naszej oferty zostały wycofane oferty skierowane dla przedsiębiorców. W 2020 roku pojawią się ujednolicone plany, z których będą mogli skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, ponieważ sposób obliczania dochodu będzie w obu przypadkach jednakowy.

 


Źródła
 1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2860_u/$file/2860_u.pdf
 2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723

 


Informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady, źródła prawa ani opinii prawnej. Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody poniesione przez Użytkowników strony i systemu, wynikające z wykorzystania informacji, materiałów i opinii znalezionych na stronie.