O systemie

rozliczkryptowaluty.pl oferuje system do wspomagania rozliczeń zysków czerpanych z handlu kryptowalutami. Platforma pozwala gromadzić informacje z wielu źródeł związanych z operacjami kryptowalutowumi – na przykład do rozliczeń operacji na giełdach kryptowalut lub dokonanych za pomocą kantorów kryptowalut.

Transakcje te są następnie łączone ze sobą, szeregowane chronologicznie i na ich podstawie generowany jest raport. Zawiera on zestawienia operacji dokonanych na giełdach kryptowalut, a także szczegółowe rozliczenie każdej transakcji generującej zdarzenie podatkowe. Na podstawie uzyskanego raportu użytkownik ma możliwość samodzielnego wypełnienia deklaracji podatkowej i rozliczenia się z dokonanych operacji w kryptowalutach.

W razie wątpliwości warto skorzystać z profesjonalnego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, dostarczając dokumentację wygenerowaną przez nasz system wraz z oryginalnym wyciągiem operacji z giełd.

Funkcjonalność systemu

Synchronizacja danych

Łączenie się z giełdami kryptowalut poprzez API daje możliwość nie tylko wygodnego pobierania historii transakcji, ale także ich późniejszą synchronizację. Dzięki temu możliwe jest pobieranie nowych transkacji.

Generowanie raportów

Generowanie raportów w postaci plików PDF na podstawie historii transakcji. Raport może zostać automatycznie wysłany na skrzynkę e-mail. Raport składa się m.in. z dokumentu zawierającego zestawienie wszystkich operacji oraz dokumentu z rozliczeniem przychodów i kosztów

Różne typy operacji

Wspierane są zarówno transakcje kupna i sprzedaży w parach fiat-krypto, jak i krypto-krypto.
System rozpoznaje operacje kryptowalutowe takie jak kupno, sprzedaż, hard-forki, zakupy za kryptowaluty i odpowiednio interpretuje je na potrzeby rozliczeń.

Wsparcie ekspertów

Oprogramowanie powstało przy współpracy z ekspertami w dziedzinie rozliczania dochodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami. Dzięki temu nasze oprogramowanie pozwala automatycznie rozliczać transakcje na podstawie rzetelnych opracowań prawnych.

Ustalanie kursów walut

System automatycznie pobiera właściwy kurs kryptowalut, aby wycenić wartość operacji.
Kurs walut obcych ustalany jest na podstawie tabeli kursów obcych NBP za ostatni dzień roboczy.

Uwzględnienie nierozliczonych kosztów

Platforma umożliwia uwzględnienie nadwyżki kosztów z lat poprzednich, a w przypadku rozliczeń za lata podatkowe do roku 2019, także uwzględnienie nierozliczonych kosztów zgodnie z właściwą strategią obliczeń.

Chronologiczne sortowanie

Operacje z wielu giełd, kantorów i innych źródeł transakcji przy użyciu kryptowalut są chronologicznie sortowane i analizowane zbiorczo, co daje wgląd w pełną historię operacji.

Strategie rozliczeń

Platforma automatycznie wybiera odpowiednią strategię rozliczeń i sposób uwzględniania nierozliczonych kosztów. W przypadku rozliczania operacji do roku 2018, stosowane jest rozliczanie metodą FIFO, traktując kryptowaluty jako prawa majątkowe. Dla późniejszych operacji stosowane są przepisy z ustawy w zakresie walut wirtualnych.

Obecnie nie wspieramy operacji związanych z handlem dźwignią, ani innymi instrumentami pochodnymi.

W jaki sposób działa system?

System korzysta z kluczy API obsługiwanych giełd kryptowalut do pobierania historii transakcji oraz z wygenerowanych wyciągów dla wybranych giełd. Transakcje są zbierane z poprzedniego roku podatkowego, a następnie przetwarzane chronologicznie, aby wyznaczyć końcowe wartości przychodu oraz kosztów. Generowany dokument końcowy może stanowić suplement dokumentacji związanej z obrotem kryptowalutami, który może zostać pobrany z Panelu Klienta rozliczkryptowaluty.pl.

Dla rozliczeń za rok 2018 i wcześniejszych system na potrzeby podatku dochodowego traktuje kryptowaluty jako prawa majątkowe. Koszty uwzględniane są w momencie zbywania praw majątkowych, czyli w momencie powstawania przychodu. Uwzględniany koszt obejmuje wartość wydaną na zakup kryptowaluty oraz prowizje pobrane przez giełdę. Prowizje pobierane przez giełdę za wypłatę środków są odnotowywane w generowanym raporcie, jeżeli posiadają prowizję pobraną w kryptowalucie.

Rozliczenia za okres do końca 2018 roku są zgodne z informacjami zawartymi w komunikacie Ministerstwa Finansów na potrzeby podatku dochodowego.

Rozliczenia dla lat podatkowych od roku 2019 dokonywane są na podstawie nowych przepisów podatkowych dot. walut wirtualnych.

Sposób wyznaczania dochodu z kryptowalut

Wprowadzone do systemu transakcje są łączone z wielu źródeł, a następnie szeregowane chronologicznie. Wszystkie istotne operacje umieszczane są do Dokumentu 1 zawierającego transakcje źródłowe.

Operacje, które generują zdarzenia podatkowe (przychód) są odnotowywane w Dokumencie 2rozliczenie przychodów. Zamieszczone są tam koszty uzyskania przychodu dla każdej z operacji przy wykorzystaniu metody FIFO (dla rozliczeń do roku 2018). Oznacza to, że gdy następuje zbycie kryptowaluty (sprzedaż, pobranie prowizji w kryptowalucie podczas transakcji lub zamiana jednej kryptowaluty na inną), szukany jest pierwszy nierozliczony zakup i zostaje on zastosowany jako koszt. W przypadku, gdy zbywana kryptowaluta jest mniejsza od otrzymanej ilości podczas wcześniejszego zakupu, ujmowana wartość kosztu stanowi odpowiedni ułamek całkowitej ilości zakupionej kryptowaluty. Przykładowo – gdy wskutek najwcześniej występującego zakupu kryptowaluty Bitcoin otrzymujemy 1,0 BTC i zdecydujemy się po pewnym czasie sprzedać 0,4 BTC, uwzględniony zostanie 40% koszt nabycia z zakupu 1,0 BTC, a 60% pozostałego nierozliczonego kosztu będzie czekać na kolejną sprzedaż. W przypadku, gdy ilość jednostek sprzedawanej kryptowaluty jest większa od najwcześniejszego nierozliczonego kosztu, sumowane są kolejne wartości aż do natrafienia na transakcję, którą pokryje całą wartość zebywanej kryptowaluty. Warto mieć jednak na uwadze, że najczęściej podczas zakupu kryptowaluty pobierana jest prowizja w otrzymywanej kryptowalucie. Oznacza to, że w rzeczywistym przypadku zdarzenie podatkowe (przychód) wystąpi także podczas zakupu kryptowaluty, ponieważ następuje zbycie kryptowaluty i jej zamiana na usługę giełdy. Powiązanie kosztów z przychodem nastąpi wówczas już w momencie kupna w wysokości prowizji.

W przypadku zamiany jednej kryptowaluty na inną (kupno/sprzedaż w parze krypto-krypto) operacja traktowana jest jako barter. Następuje ustalenie bieżącej wartości zbywanej kryptowaluty, ustalenie dochodu lub straty względem momentu jej zakupu, a następnie koszt otrzymywanej kryptowaluty oczekuje na późniejszą zamianę lub sprzedaż. Ze względu na techniczne możliwości integracji z giełdami kryptowalut w zakresie pobierania wartości historycznych kursów kryptowalut, wartość kryptowaluty przy operacji kupna/sprzedaży w parze krypto-krypto brana jest najbliżej znana w przeszłości wartość rynkowa. Kurs kryptowaluty pobierany jest w dolarach amerykańskich przy użyciu danych pozyskanych z serwisów dostarczających historyczne wyceny kryptowalut oraz własnej bazy danych.

Jeżeli wartość kryptowaluty określona jest w walucie obcej (np. dolar amerykański, euro), następuje przeliczenie wartości do polskiego złotego po średnim kursie NBP z roboczego dnia poprzedniego.

Dla operacji, które nie są przeprowadzane z udziałem narodowej waluty stosowane są pomocnicze kursy w tabeli, które były brane pod uwagę podczas wyliczania wartości.

Dla rozliczeń do roku 2018 operacje kupna, które nie zostały uwzględnione przy sprzedaży (niesprzedane kryptowaluty) są odnotowywane w Dokumencie 3. Nierozliczone transakcje można także wyeksportować do pliku, aby móc ich użyć w kolejnych latachdo uwzględnienia kosztów zakupów kryptowalut, które nie zostały sprzedane na koniec roku.

Dodatkowo może być generowany Dokument 4, jeżeli użytkownik na giełdzie otrzymywał środki w ramach programów partnerskich/afiliacyjnych. Środki takie traktowane są jako inne źródła przychodu i nie łączą się z dochodami o charakterze praw majątkowych, stąd generowane są w osobnym dokumencie.

Przedsiębiorcy

Rozliczanie z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do końca 2018 roku należało wykonywać na bieżąco. Od 2019 roku osoby fizyczne (zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące) powinny rozliczać się według nowych zasad opodatkowania kryptowalut.

Spółki

Napisz do nas, aby sprawdzić, jak możemy pomóc.


Informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter informacyjny dotyczący sposobu działania oferowanego systemu informatycznego i nie stanowią porady, źródła prawa ani opinii prawnej. Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody poniesione przez Użytkowników strony i systemu, wynikające z wykorzystania informacji, materiałów i opinii znalezionych na stronie. Generowane przez system wyniki mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości przydatności generowanych raportów jako dokumentacji uzupełniającej, należy skorzystać z porady profesjonalnego biura księgowego lub doradcy podatkowego, prezentując niniejsze informacje o sposobie działania systemu. Pamiętaj, aby samodzielnie wygenerować odpowiednią dokumentację podstawową, korzystając z opcji generowania wyciągów na giełdach kryptowalut.