Individual Unlimited 2019

Dostępność dla kont typu:
 osoba fizyczna
 przedsiębiorca

Parametr
Wartość
Uwzględniany rok podatkowy
2019
Maksymalna ilość uwzględnianych transakcji
Dowolna
Ważność konta od dnia zakupu
1 rok
Ilość obsługiwanych giełd
wiele
Wsparcie dla transakcji typu krypto/krypto
Tak
Import nierozliczonych kosztów z poprzednich lat
 RKF
 CSV
Wsparcie dla operacji na dźwigni
Wsparcie dla operacji typu SWAP
Zwolnienie z podatku operacji krypto/krypto poniżej progu
Prowizja wypłaty z giełdy jako koszt
Nie
Sposób generowania dokumentów
Manualnie
Możliwość dodawania niestandardowych plików giełd
Generowanie tabeli z wszystkimi transakcjami na giełdach
PDF
Generowanie tabeli z uzyskanymi przychodami wraz z sumą
PDF
Tabela z nierozliczonymi kosztami na kolejne lata podatkowe
 PDF
 RKF

Generowane dokumenty w ramach raportu:

  • Dokument 1 – zbiorcze zestawienie operacji z giełd użytkownika w kolejności chronologicznej
  • Dokument 2 – zestawienie operacji tworzących zdarzenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego
  • Dokument 3 – informacje o niesprzedanych kryptowalutach na koniec roku podatkowego
  • Dokument 4* – operacje klasyfikowane do innych źródeł dochodu

* Dokument generowany opcjonalnie – wyłącznie w przypadku, gdy istnieją transakcje klasyfikowane do innych źródeł (programy partnerskie)