Regulamin serwisu rozliczkryptowaluty.pl

I. Definicje

 1. System – dedykowany system informatyczny (program komputerowy) uruchamiany na komputerach Operatora lub dzierżawionych przez Operatora, pozwalający na wykonywanie obliczeń potrzebnych do spełnienia założeń ofertowych.
 2. Użytkownik – osoba/podmiot, który posiada dostęp do Systemu i aktywnie z niego korzysta.
 3. Konto – konto założone w Panelu Klienta, które daje dostęp do Systemu i przechowuje informacje o jego właścicielu oraz przypisanych usługach.
 4. Dane Konta (w Panelu Klienta) – dane uwierzytelniające, które dają dostęp do Konta Użytkownika (adres e-mail i hasło).
 5. Kryptowaluta – cyfrowy nośnik wymiany wartości oparty o rozproszony system księgowy, zabezpieczony kryptograficzne, umożliwiający przenoszenie wartości pomiędzy użytkownikami sieci w oparciu o powiązaną z nim jednostkę, podzielny z określoną dokładnością i z przypisaną nazwą jednostki oraz jej symbolem, który może być wymieniany pomiędzy różnymi podmiotami za pomocą dedykowanych platform wymiany (Giełdy Kryptowalut, kantory kryptowalut) lub poza nimi, który jednocześnie nie jest prawnym środkiem płatniczym, ani pieniądzem elektronicznym w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i może być rozumiany jako waluta wirtualna w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).
 6. Giełda Kryptowalut (Giełda) – platforma umożliwiająca wymianę Kryptowalut pomiędzy różnymi, na ogół nieznanymi sobie nawzajem, użytkownikami tych serwisów na inne Kryptowaluty lub zapis wartości wyrażony w walutach pieniądza fiducjarnego, a także ich transfer i deponowanie.
 7. Panel Klienta – serwis z systemem informatycznym dostępny pod adresem https://panel.rozliczkryptowaluty.pl, dający dostęp, po zalogowaniu się na wybrane Konto, do oferowanej przez serwis funkcjonalności oraz korzystania z nabytych Planów, zgodnie z założeniami ofertowymi.
 8. Dane Dostępowe (do kont na Giełdach Kryptowalut) – dane dające dostęp do informacji zgromadzonych i przypisanych do konta użytkownika na Giełdzie Kryptowalut, w tym do danych samego użytkownika, historii transakcji i operacji wykonanych w ramach usług świadczonych przez daną Giełdę.
 9. API –  interfejs programistyczny aplikacji, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma różnymi aplikacjami, w szczególności rozumiany w niniejszym Regulaminie jako: interfejs Giełdy Kryptowalut umożliwiający komunikację Systemu z Giełdą, celem wymiany informacji dotyczącej o aktywności Użytkownika na Giełdzie, w tym do historii transakcji, historii wpłat i wypłat oraz innych operacji.
 10. Klucze API – dane dostępowe wykorzystujące API, które nie są podstawowymi danymi przeznaczonymi do logowania się na stronie Giełdy kryptowalut za pomocą przeglądarki internetowej, dające dostęp do wybranych informacji o aktywności użytkownika Giełdy. Klucze składają się zazwyczaj z klucza publicznego i prywatnego.
 11. Witryna Główna – strona internetowa, wraz z podstronami, dostępna pod adresem https://rozliczkryptowaluty.pl, która dostarcza informacje użytkowe o Systemie oraz informacje o Kryptowalutach / walutach wirtualnych oraz tematach pokrewnych.
 12. Usługa – świadczenie związane z realizacją założeń ofertowych Usługodawcy.
 13. Plan – oferta zawierająca założenia dostępne w ramach Usługi.
 14. Profil – logiczna reprezentacja pojedynczej Usługi, którą nabył Użytkownik; identyfikuje Usługę oraz przechowuje przypisane do niej dane. Jedno Konto może posiadać dowolną liczbę Profili.
 15. Niekompletna Usługa – świadczenie związane z dostępem do niepełnofunkcjonalnej wersji Usługi, która w przyszłości zamieniana jest na Usługę.
 16. Przedsprzedaż – sprzedaż Niekompletnej Usługi w momencie zakupu, która w przyszłości zamieniana jest nieodpłatnie na Usługę spełniającą założenia ofertowe. Sprzedawana Niekompletna Usługa w ramach Przedsprzedaży dotyczy dostępu do Systemu w ramach dostępnych Profili Użytkownika w Panelu Klienta.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przy operowaniu pojęciami związanymi z przetwarzaniem aktywności klienta Giełd Kryptowalut obowiązują następujące definicje:

 1. Operacja – pojedyncza operacja dokonywana na Giełdzie Kryptowalut, która może być uwzględniana podczas analizy aktywności na niej, na podstawie plików lub danych uzyskanych przez API przy wykorzystaniu Kluczy API dostarczonych przez Użytkownika.
 2. Transakcja – Operacja lub zbiór Operacji jako: zbiór połączonych logicznie w jedną grupę pozwalająca określić wartości używane podczas dokonywania przez użytkowników Giełd Kryptowalut umowy kupna lub sprzedaży lub wymiany dóbr z udziałem Kryptowalut w ramach systemu informatycznego oferowanego przez Giełdę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej zwany jako „Regulamin”) i określają zasady korzystania z Systemu oraz warunki świadczenia usług.
 2. Rejestracja Konta w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem Serwisu (Operatorem, Usługodawcą) i administratorem danych osobowych jest firma Crypto TAX sp. z o.o. (dawniej Dekstra Projekt) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507818, REGON: 302714088, NIP: 7831712379, kapitał zakładowy: 10 000 zł.
 4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w oprogramowanie typu przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript oraz plików Cookies.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
  obyczajami. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Operator nie udziela porad podatkowych, ani prawnych. Wszelkie informacje zawarte na Witrynie Głównej oraz w Panelu Klienta mają charakter informacyjny i nie stanowią porady, ani opinii podatkowej, ani opinii prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
 7. Sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Witryny Głównej oraz Panelu Klienta są zdefiniowane w Polityce Prywatności dostępnej na Witrynie Głównej oraz w rozdziale VI Regulaminu.

III. Rejestracja Konta i logowanie

 1. W celu korzystania z Usług, niezbędne jest założenie Konta (rejestracja Konta) w serwisie rozliczkryptowaluty.pl poprzez Panel Klienta.
 2. Rejestracja Konta nie podlega opłacie.
 3. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta, to znaczy z chwilą kliknięcia w link aktywujący Konto wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail, Użytkownik zawiera z Właścicielem Serwisu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony.
 5. Dostęp do Usług możliwy jest po uzupełnieniu informacji o posiadaczu Konta przez specjalny formularz dostępny po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 6. W celu rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 4 sekcji III. i usunięcia Konta, należy wysłać wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres właściciela Serwisu, podany w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu.

IV. Świadczenie usług

 1. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie (chyba, że odrębne postanowienia stanowią inaczej).
 2. Opłata za odpłatną Usługę musi zostać uiszczona przed możliwością skorzystania z niej.
 3. Okres ważności Usług zależy od wybranej oferty (Planu).
 4. Użytkownik po kliknięciu w dyspozycję „Płacę…” (+ kwota) lub „Zamawiam” zawiera umowę z Właścicielem Serwisu, której przedmiotem jest czasowy dostęp do narzędzia udostępnianego przez Usługodawcę.
 5. Odpłatne Usługi oferują Użytkownikowi analizę Operacji dokonanych na Giełdach Kryptowalut. Wynikiem analizy jest raport (dokumentacja) z dokumentami zdefiniowanych w ramach Planu w zdefiniowanym przedziale czasowym. Forma i ilość dokumentów jest zależna od wybranej oferty oraz od danych wejściowych (Operacji Użytkownika).
 6. W zależności od opcjonalnej konfiguracji, analiza i generowany na jej podstawie raport przyjmują różną strategię działania, dając charakterystyczne dla danego wariantu wyniki.
 7. Zakres dostępnych do zakupu Usług w Panelu Klienta uzależniony jest od typu Konta Użytkownika i obecnie oferowanych Usług.
 8. Wyniki generowane przez System mają charakter informacyjny. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń dokonanych przez Użytkownika. W razie wątpliwości, Użytkownik
  Systemu powinien zgłosić się do doradcy podatkowego lub biura księgowego z wygenerowaną dokumentacją.
 9. Usługodawca nie gwarantuje, że wyniki otrzymane za pomocą Systemu będą poprawne w opinii organów podatkowych. Niemniej jednak, sposób generowania raportu za lata podatkowe do roku 2018 r. jest opracowany na podstawie obecnego stanu wiedzy, opartego na przepisach ogólnych prawa podatkowego oraz wydanych interpretacjach indywidualnych w sprawach związanych z rozliczaniem przychodów z Kryptowalut na gruncie podatku dochodowego, a także na podstawie konsultacji z doradcami podatkowymi profesjonalnego biura doradczo-prawno-podatkowego.
 10. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych organom podatkowym i administracyjnym.
 11. Usługodawca zastrzega, że Dane Dostępowe oraz pliki Użytkowników mogą być szyfrowane i ich odzyskanie może nie być możliwe bez Danych Konta. Może być wymagane wprowadzenie Danych Dostępowych i plików ponownie, w przypadku korzystania z opcji resetowania hasła.
 12. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzone do Systemu były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. W trosce o własne bezpieczeństwo, Użytkownik nie powinien udostępniać Kluczy API z wyższymi uprawnieniami niż jest to konieczne do realizacji Usług.
 13. Serwis nie odpowiada za udostępnienie Kluczy API przez Użytkownika z wyższymi uprawnieniami niż wymagane do realizacji Usługi. Użytkownik powinien wprowadzić Klucze API, które zostały wygenerowane według zaleceń dostępnych w instrukcji na Witrynie Głównej. System może weryfikować uprawnienia kluczy jedynie w zakresie minimalnych wymaganych uprawnień. System nie weryfikuje i nie ostrzega Użytkownika w przypadku, gdy Klucze API mają zbyt wysokie uprawnienia, ze wzglądu na techniczne ograniczenia możliwości API Giełd Kryptowalut. W przypadku, gdy API Giełdy umożliwia sprawdzanie uprawnień Kluczy API lub przetestowanie ich działania w sposób nie prowadzący do dokonania faktycznych operacji na koncie użytkownika Giełdy, mogą być one użyte w tym zakresie, celem zapewnienia dodatkowej warstwy ochrony danych poprzez odrzucenie lub ostrzeżenie użytkownika, że przekazywane Klucze API zezwalają na wykonywanie niebezpiecznych operacji.
 14. Użytkownicy oraz osoby korzystające z Witryny Głównej mają obowiązek korzystać z Systemu
  i Witryny Głównej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Próby ataków, inżynierii wstecznej i nieautoryzowanego dostępu do chronionych treści jest rejestrowana i może być zgłoszona do odpowiednich organów. Dotyczy to również korzystania z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami.
 15. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia wybranych usług Systemu z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji Systemu, przeglądu lub zabezpieczenia Systemu.
 16. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczać Usługi w sposób nieprzerwany i ciągły, jednak jednocześnie zastrzega prawo do przerw w ich działaniu, związanymi z obciążeniem serwerów lub zaplanowanych przerw technicznych. W ramach możliwości, Użytkownik będzie poinformowany o planowanej długiej przerwie technicznej drogą elektroniczną.
 17. Lista wykupionych Usług oraz Niekompletnych Usług jest dostępna w Panelu Klienta w postaci Profili.
 18. Profil przechowuje informacje o warunkach Usługi oraz dane przypisane do niego.
 19. Profil posiada status aktywnego przez okres, na który została wykupiona odpowiadająca mu Usługa.
 20. Profil nieaktywny (po okresie ważności przypisanej do niego Usługi) umożliwia ograniczoną funkcjonalność, taką jak: dostęp do wygenerowanych plików, możliwość przedłużenia okresu ważności, wgląd do przechowywanych danych.
 21. Profil nieaktywny nie umożliwia ponownego generowania raportów, ani wprowadzania nowych danych (Kluczy API, przesłanych plików), ani edycji istniejących danych, ani automatycznej aktualizacji tabeli zbiorczej Transakcji.
 22. Profil nieaktywny nie gwarantuje dostępności funkcji wskazanych w punkcie IV.20.
 23. Treści przesyłane na serwer powinny posiadać format przewidziany w formularzu. Niedozwolone jest przesyłanie treści nieprzeznaczonych do przetwarzania przez System w sposób prawidłowy i zgodny z jego założeniem, w szczególności nie mogą one zawierać treści o charakterze bezprawnym.
 24. Pliki przesyłane przez formularz weryfikowane są pod kątem kompatybilności z Systemem. W przypadku, gdy nadesłany plik nie jest poprawnie interpretowany przez System lub posiada niepoprawny format, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynie odmowy przyjęcia pliku, a w przypadku niemożliwości stwierdzenia przyczyny problemu zostanie powiadomiony o niezidentyfikowanym błędzie.
 25. Pliki, które nie przeszły testu zgodności mogą być automatycznie gromadzone w niedostępnym dla Użytkownika miejscu, w celu weryfikacji przez Właściciela Serwisu, celem poprawy potencjalnych błędów w kodzie Systemu.
 26. W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Systemu uniemożliwiających wygenerowanie raportu/dokumentacji, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie na stronie widocznej po wybraniu akcji generowania dokumentu, a System odnotuje zaistnienie problemu w wewnętrznych komunikatach Systemu (logach), które będą mogły pomóc w ustaleniu przyczyny problemu i wyeliminowaniu potencjalnych błędów w oprogramowaniu.
 27. W przypadku wystąpienia problemów podczas generowania dokumentacji, Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować błąd w jak najkrótszym czasie.
 28. Operator strony zastrzega możliwość ograniczenia działania Usług w przypadku gdy:
  • wystąpią problemy z łącznością Systemu z API Giełdy Kryptowalut,
  • Giełda Kryptowalut zmieni sposób dostępu do API,
  • Giełda Kryptowalut zablokuje dostęp Systemu do API,
  • Giełda Kryptowalut zostanie permanentnie lub tymczasowo wyłączona,
  • Giełda Kryptowalut wyłączy obsługę API lub ograniczy funkcjonalność API,
  • Giełda Kryptowalut zmieni format lub sposób reprezentacji danych w plikach z zestawieniem transakcji.
 29. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przywrócić funkcjonalność Usługi w zakresie obsługi danej Giełdy Kryptowalut, o których mowa w IV.27, gdy problemy te mają charakter permanentny.
 30. Dostępność obsługi Giełd Kryptowalut w ramach Planów i wykupionych Usług może zmieniać się w czasie i może zostać rozszerzona wraz z implementacją obsługi nowych Giełd Kryptowalut lub zawężana, gdy dotychczasowe implementacje napotkają błędy lub problemy wyszczególnione w punkcie IV.27.

V. Zakup usług

 1. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może dokonać zakupu Usług widocznych na stronie Serwisu. W tym celu należy zalogować się na Konto Użytkownika, wejść w zakładkę „zakup planu” oraz dokonać wyboru oferty poprzez kliknięcie w przycisk „wybierz ten plan”.
 2. Po wybraniu konkretnej oferty (Planu), pojawi się jej opis wraz z ceną.
 3. Przedmiotem odpłatnej umowy jest czasowy dostęp do narzędzia udostępnianego przez właściciela Serwisu, pozwalającego na generowanie raportów na podstawie wprowadzonych danych. Z tytułu zawartej umowy Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kwoty widocznej przy wybranej ofercie.
 4. Płatności dokonuje się poprzez system operatora płatności online lub za pomocą innych metod.
  Dostępne metody płatności są wyszczególnione na stronie „Metody płatności” na Witrynie Głównej.
 5. Po dokonaniu zakupu Usługi, na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji Konta, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy, o której mowa w pkt. V.3.
 6. W celu wygenerowania raportu w ramach odpłatnej usługi, Użytkownik wprowadza do Systemu odpowiednie dane, tworząc tym samym Profil, a następnie wyzwala procedurę tworzenia raportu za
  pomocą przycisku „Generuj”.
 7. Użytkownik może posiadać więcej niż jeden Profil w ramach jednego Konta Użytkownika.
 8. Każdy Profil może przetwarzać dane wyłącznie jednej osoby, bądź firmy.

VI. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest zgodny z wyrażonymi podczas rejestracji zgodami.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu i korekty wyrażonych zgód poprzez ustawienia w Panelu Klienta.
 3. Dane osobowe oraz dane powiązane z aktywnością związaną z Kryptowalutami mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach u firm oferujących rozwiązania hostingowe i infrastrukturalne, których dostęp jest kontrolowany na podstawie odrębnych umów pomiędzy Administratorem danych osobowych, a usługodawcą przechowującym te dane.
 4. Dane zabezpieczone są przed niepowołanym dostępem osób trzecich, mogą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej i poddane dywersyfikacji w sposobie dostępu oraz źródle i formacie danych, zapewniając brak możliwości połączenia przechowywanych danych przy dostępie wyłącznie do jednego ze źródeł.
 5. Dane Użytkownika podane przy uzupełnianiu informacji o posiadaczu Konta wykorzystywane są do tworzenia raportów i generowania dokumentów rozliczeniowych.
 6. Wygenerowane raporty i Klucze API mogą zostać usunięte z Systemu przez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Właściciela Serwisu.
 7. Aktywność użytkowników jest rejestrowana w wewnętrznym dzienniku zdarzeń, w celu wykrywania problemów w działaniu Systemu, wykrywania nadużyć stosowanych przez Użytkowników oraz działań niezgodnych z warunkami świadczenia usług. Dziennik zdarzeń nie jest wykorzystywany do profilowania (w rozumieniu Art. 4. ust. 4 RODO).
 8. Pozostałe zasady związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej online w Witrynie Głównej.

VII. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, o ile nie spełni przesłanek świadczących o możliwości wykorzystania danych zawartych w raporcie do rozliczeń w ramach wybranego Profilu, opisanych w niniejszym rozdziale.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisać go i przesłać na adres e-mail właściciela Serwisu wyszczególniony w punkcie II.3 Regulaminu.
 3. Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje konsumentom, którzy w ramach zakupionego Profilu spełnili jeden z warunków opisanych w niniejszych punktach:
  • Użytkownik nie wygenerował z powodzeniem żadnego raportu.
  • Każdy z wygenerowanych raportów nie zawierał żadnych danych.
  • W przypadku Planów z kategorii rozliczeń dla osób fizycznych (Individual) Użytkownik nie uzyskał dostępu lub wglądu do dokumentu zawierającego wyliczenia związanych z przychodami i kosztami uzyskania przychodów, ani nie wyeksportował nierozliczonych kosztów w formacie, który przechowuje takie wyliczenia.
  • Użytkownik posiada inny Profil dotyczący tego samego roku podatkowego, w którym wprowadzone dane pokrywają się z Profilem, którego dotyczy rozwiązanie umowy i jednocześnie na obu profilach wygenerował raport, w którym uzyskał dostęp do dokumentu z przychodami i kosztami uzyskania przychodów.
 4. Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje bezwarunkowo dla nieodpłatnych usług.
 5. Wypowiedzenie umowy Konta lub świadczenia usługi (Profilu) może nastąpić przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Operatora. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do niego bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
 6. Po wypowiedzeniu umowy Konta, dane osobowe i Dane Konta zostaną usunięte z Systemu, o ile strony umowy nie posiadają wobec siebie roszczeń i nie występują żadne przeszkody prawne.
  Wypowiedzenie umowy dotyczącej Konta jest możliwe pod warunkiem, że Użytkownik wypowiedział także umowy świadczenia usług posiadanych na Koncie Profili.
 7. Po wypowiedzeniu umowy świadczenia usługi (Profilu), zostanie ona wycofana z przypisanych do Konta Profili. Dane wprowadzone do Systemu i przypisane do Profilu zostaną poddane procedurze pseudonimizacji (w rozumieniu Art. 4. pkt. 5 RODO) lub, na wyraźną prośbę Użytkownika, całkowicie usunięte.

VIII. Reklamacja

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację można zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy.
 2. Wysyłając reklamację Użytkownik powinien precyzyjnie opisać występujące wady usług świadczonych przez właściciela Serwisu.
 3. Problemy niezależne od Usługodawcy mogą stanowić powód odmowy przyjęcia reklamacji, w przypadku, gdy element funkcjonalny Usługi nie jest kluczowy dla działania Usługi, a problemy mają charakter przejściowy lub rozwiązywalny.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą pisemną lub elektroniczną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Właściciel Serwisu w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Witryny Głównej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca załącznik z tekstem jednolitym, informacją o dacie wejścia zmian oraz podsumowaniu wybranych zmian w treści wiadomości. Istotne zmiany dotyczą zmian w zakresie: warunków świadczenia usług, warunków odstąpienia od umowy, warunków reklamacji, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w Regulaminie. Za nieistotne zmiany uważa się zmiany, które: nie zmieniają semantyki zdań definiujących zasady, obowiązki i sposób związany z korzystania z serwisu; dotyczą aktualizacji nazwy Planów lub nazewnictwa.
 3. Właściciel Serwisu nie oferuje usług dotyczących walut wirtualnych (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2018 r., poz. 723), o których mowa w Art. 2. ust. 1. pkt. 12. tej ustawy, w ramach usług dostępnych w serwisie rozliczkryptowaluty.pl, ani nie umożliwia depozytu środków walut wirtualnych oraz prawnych środków płatniczych przez Użytkowników.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2020 r.

Regulamin – wersja archiwalna z dnia 06.03.2019

Regulamin – wersja archiwalna z dnia 22.11.2018

Nasz serwis używa plików cookies, aby dostarczać użytkownikom możliwość korzystania z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu wg polityki Google Analytics. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Rozumiem