Rozliczanie Binance

Strona Binance

Przejdź do: Informacje ogólne | Synchronizacja przy użyciu API | Generowanie kluczy API | Eksport plików | Historia wymian | Historia konwersji | Binance Card | Historia konwersji do BNB | Historia wypłat | Historia depozytów | Wyciąg konta | Historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne | Historia dystrybucji | Historia wymian P2P

Informacje ogólne

Na platformie aktualnie wspierane są operacje wykonywane na rynku Spot. Nie są obsługiwane operacje wykonywane na instrumentach pochodnych, tj. w ramach operacji z użyciem dźwigni (Margin), operacje związane z kontraktami terminowymi (Futures), opcje (Options), ani te związane z operacjami na tokenach niewymienialnych (NFT).

Wygodną i preferowaną metodą w większości przypadków jest wybranie opcji importu operacji poprzez API. Generowanie klucza API jest stosunkowo szybkie, choć sama synchronizacja może potrwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Przy dalszym rozwoju platformy daje to możliwość przyszłej synchronizacji danych, a także wprowadzania ulepszeń i poprawek.

Aby zaimportować wszystkie transakcje z platformy, uważnie zapoznaj się z niniejszą tabelą.
Wyszczególniono w niej kategorie operacji powiązane z produktami oferowanymi przez Binance.
Odszukaj w niej kategorie, które dotyczą Twojego konta i sprawdź w jaki sposób możesz je dodać do aplikacji. Przykładowo, gdy zintegrujesz swoje konto Binance przy użyciu API, system automatycznie pobierze operacje, które oznaczone są symbolem . Gdy dokonywałeś operacje np. przez P2P, to niezależnie od tego, czy użyłeś integracji przez API, powinieneś zaimportować plik.
Kliknij w daną kategorię, aby dowiedzieć się więcej.

Kategoria operacji
Import pliku
Program partnerski
*
Airdropy / ręczne naliczenia
*
*
Mining
NFT
Handel na rynku futures

* – dostępność w ograniczonym zakresie

W przypadku wykonywania innych operacji w ramach platformy Binance niż zwykły trading w ramach portfela Spot, konieczne może być zaimportowanie dodatkowych plików, gdyż nie wszystkie informacje mogą zostać zaimportowane przez nasz system za pomocą API. Dotyczy to historii dystrybucji oraz kupna/sprzedaży za waluty fiat.

Operacje zamiany drobnych sald do BNB są przez API ograniczone do ostatnich 100 operacji. Aby wszystkie operacje były uwzględnione, operacje te należy zaimportować poprzez odpowiednio przygotowany plik.

Szczegółowe informacje dot. ograniczeń importu danych przy użyciu API Binance znajdują się w sekcji Generowanie kluczy Api > Uwagi.

Sprawdź poniższy film instruktażowy, w jaki sposób wprowadzić swoje operacje z Binance do platformy rozliczkryptowaluty.pl. Zwróć uwagę, że API umożliwia już import większej ilości operacji niż pokazano na filmie.


Parametry

W poniższej tabeli dostępne jest zestawienie kategorii wraz z informacją, czy dane mogą być pobrane poprzez API, czy zaimportowane poprzez plik. Jeżeli korzystasz z synchronizacji przez API, a posiadasz operacje, które nie są dostępne poprzez tę metodę, to należy wygenerować odpowiedni wyciąg i zaimportować go do swojego profilu.


Synchronizacja przy użyciu API

Aby umożliwić synchronizację historii operacji przez nasz system, zalecamy wygenerowanie dedykowanego klucza API na platformie Binance i nie współdzielenie go z innymi aplikacjami. Do tego celu można wykorzystać klucz pozyskany w kontekście Binance Tax Reporting Tool. Tym samym odradzamy korzystania z wygenerowanych wcześniej kluczy API ogólnego przeznaczenia dla innych aplikacji.

Wymagane uprawnienia klucza API to: Odczyt danych.

Uwagi

Nie wszystkie operacje mogą zostać pobrane za pomocą API. Część odniesień do API posiada ograniczenia dotyczące maksymalnego horyzontu czasowego (np. ostatnie 3 miesiące) lub maksymalnej ilości operacji.

Operacje kupna i sprzedaży poprzez waluty fiducjarne (np. PLN, EUR) należy wprowadzić niezależnie poprzez import plików, gdyż operacje te nie są dostępne do pobrania poprzez API. Operacje znajdują się w zakładce Historia Kupna/Sprzedaży.

Część danych z Historii dystrybucji także może nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Takie operacje można zaimportować poprzez import plików wyciągów konta.

Część danych z historii konwersji do BNB może również nie być widoczna poprzez import danych za pomocą API. Należy zweryfikować, czy wszystkie operacje widoczne w zakładce Historia Konwersji BNB są widoczne po imporcie za pomocą API. W razie potrzeby należy zaimportować brakujące operacje poprzez import pliku, zgodnie z instrukcją na stronie: Dodawanie drobnych wymian.

Synchronizacja danych może czasami zająć dłuższą chwilę. Wynika to z ograniczeń, jakie oferuje platforma Binance pod względem zapytań o historię operacji, jak i czasowe limity zapytań. Przy większym obciążeniu naszych serwerów synchronizacja może się znacząco wydłużyć lub generować błędy. W takim przypadku zalecamy spróbowanie dokonania synchronizacji w innym czasie lub skorzystania z możliwości importu plików.

Generowanie kluczy API

Przejdź do instrukcji: Generowanie kluczy API dla giełdy Binance


Eksport plików

Aby zapewnić kompletną historię Binance, należy pobrać pliki z kilku źródeł. Import operacji poprzez pliki dla kilku typów operacji jest jedynym sposobem ze względu na ograniczenia związane z API.

W przypadku dokonywania operacji w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia pomiędzy 23:00, a 1:00, należy zwrócić uwagę, że część operacji może nie być ujęta w wygenerowanym pliku ze względu na różnicę strefy czasowej. Gdy dokonywano operacji w tym przedziale czasowym, należy upewnić się, że wszystkie transakcje są zawarte w pliku. Docelowa lista operacji powinna mieścić się w ramach pełnego roku kalendarzowego czasu polskiego.


Historia wymian (transakcji handlowych)

API
Import pliku

Import historii wymian (trade’ów) możliwy jest zarówno poprzez API, jak i poprzez import wygenerowanego pliku na platformie Binance. W przypadku synchronizacji poprzez API nie ma potrzeby generowania i importu pliku.

Generowanie pliku wymian

Aby wygenerować plik na platformie Binance, należy wybrać z menu opcję Zlecenia > Zlecenia Spot, a następnie poprzez menu po lewej stronie przejść do strony Historia transakcji handlowych. Tam wybieramy przycisk Eksportuj.

W formularzu wybieramy z listy Czas(UTC+0) opcję Dostosowane, a następnie wskazujemy zakres dat od 1 stycznia roku rozliczeniowego do 1 stycznia roku następującego.

Uwaga! Zakres dat ustalany jest w czasie uniwersalnym (UTC). Jeżeli wykonywane były operacje w okolicy północy (±1 godzina) w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, upewnij się, że operacje te znajdują się w wygenerowanym wyciągu. W razie potrzeby wygeneruj dodatkowy wyciąg, wybierając odpowiedni zakres dat.

Po wybraniu zakresu dat, użyj przycisku Kontynuuj, a następnie Eksportuj.

Generowanie pliku potrwa pewien czas. Gdy plik zostanie wygenerowany zostaniemy poinformowani przez platformę Binance. Wygenerowany plik powinien pojawić się na liście na dole:

Plik pobieramy poprzez opcję Pobierz.


Binance Card

API
Import pliku

Historię płatności kartą Binance Card znajdziesz pod tym linkiem lub wybierając z menu Finanse > Binance Card, a następnie Pokaż wszystkie przy sekcji Ostatnie Transakcje.

Następnie wybieramy opcję Eksportuj historię:


Historia konwersji do BNB

API
Import pliku

Historia konwersji pobierana jest podczas synchronizacji danych przy użyciu API. Może zdarzyć się, że nie wszystkie operacje zostaną pobrane, ze względu na ograniczenia API Binance. Limit powinien wynosić 100 ostatnich operacji. Jeżeli podczas pierwszej synchronizacji posiadasz więcej niż 100 konwersji drobnych aktywów do BNB, to takie operacje powinny być zaimportowane poprzez plik. Duplikaty nie powinny być widoczne, dlatego możesz użyć zarówno synchronizacji przez API, jak i zaimportować te operacje za pomocą pliku. W jaki sposób przygotować taki plik dowiesz się na stronie: Dodawanie drobnych wymian.


Historia wypłat

API
Import pliku

Historia wypłat pobierana jest poprzez synchronizację przy użyciu API. Alternatywnym sposobem jest import wygenerowanego pliku historii wypłat na platformie Binance. Historia wypłat fiat nie jest potrzebna.

Generowanie pliku historii wypłat

Historia wypłat powinna być zawarta w pliku z wyciągami. Nie ma potrzeby importu pliku, jeżeli wygenerowano taki wyciąg lub skorzystano z synchronizacji poprzez API.

Plik historii wypłat można wygenerować po wejściu w Portfel > Historia Transakcji, wybraniu sekcji Kryptowaluty i wybraniu typu Transfer jako Wypłata [przejdź do tej strony].

Następnie wybieramy Eksportuj Historię Wpłat:

W formularzu wybieramy zakres dat Własne (maks. 3 miesiące na raz):

Następnie dla każdego kwartału wybranego roku wybieramy zakres odpowiedni zakres dat.

Zatwierdzamy przyciskiem Eksportuj.


Historia depozytów

API
Import pliku

Historia depozytów, choć nie jest kluczowa z perspektywy rozliczeń, to wykorzystywana jest do heurystycznej synchronizacji historii wymian przy użyciu API.


Historia konwersji

API
Import pliku

Konwersje dotyczą operacji wykonanych za pomocą Binance Convert (znane też jako Binance Konwersja lub Konwertuj).

Historia konwersji jest pobierana przez integrację przy użyciu API. Możesz ją także zaimportować, generując odpowiednie pliki na platformie Binance.

Aby sprawdzić, czy posiadasz historię konwersji, wejdź w zakładkę Zlecenia > Historia Konwersji, a następnie ustaw odpowiednie zakresy filtrem Czas.

Generowanie wyciągów Historii Konwersji

Aby wygenerować plik historii konwersji, należy wejść w zakładkę Zlecenia > Historia Konwersji, a następnie ustawić właściwy zakres dat, obejmujący cały rok podatkowy.

W tym celu, należy wybrać opcję Czas.

A następnie opcję Dostosowane.

Pojawi się wówczas okno, w którym możemy dostosować zakres czasu.

Uwaga

W związku z tym, że maksymalny zakres jaki możemy wybrać musi obejmować maksymalnie 90 dni, należy wygenerować kilka plików, aby pokryć pełny rok.

Rekomendujemy, aby wskazać zakresy jak poniżej (przykład dla roku 2022):

– 2021-12-31 ~ 2022-03-31
– 2022-04-01 ~ 2022-06-30
– 2022-07-01 ~ 2022-09-29
– 2022-09-30 ~ 2022-12-29
– 2022-12-30 ~ 2023-01-01

Ustawiając datę rozpoczęcia, data zakończenia powinna się automatycznie dostosować.

Po wybraniu odpowiedniego zakresu dat, upewniamy się, że zaznaczona Data rozpoczęcia oraz Data zakończenia są właściwe, a następnie zatwierdzamy wybrany przedział przyciskiem Kontynuuj.

Jeżeli w tabeli widoczne są wyniki, to wybieramy opcję Eksportuj:

Jeżeli natomiast widoczna jest informacja Nie znaleziono wpisów [zobacz], to etap eksportu dla wybranego przedziału czasowego można pominąć.

Tak wygenerowane pliki można zaimportować do swojego profilu.

Zaimportowane pliki pojawią się na liście.


Wyciąg konta

API
Import pliku

Jeżeli:
– dokonywałeś operacji kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne i zaimportowałeś plik zgodnie ze wskazówkami w sekcji Historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne,
– dokonywałeś konwersji i zaimportowałeś plik Historia konwersji
ale nie widzisz wszystkich operacji po wygenerowaniu raportu (plik Operacje na giełdach), to zaimportuj wyciąg konta i koniecznie zweryfikuj transakcje, które będą wskazane po wygenerowaniu raportu.

Wyciąg konta zawiera zestawienie wielu operacji wykonywanych na platformie Binance. Choć zawiera on kompletną listę operacji, nie zawiera on wszystkich informacji, które pozwoliłyby poprawnie połączyć i zinterpretować niektóre operacje. Z tego względu tylko część operacji jest przetwarzana przez nasz system.

Dotyczy to operacji związanych z oszczędnościami, konwersjami do BNB, depozytami i wypłatami.

Operacje takie jak wypłaty środków, czy wymiany drobnych aktywów na BNB są możliwe do importu innymi metodami (tj. albo poprzez API, albo poprzez import innego typu pliku). Część operacji, jak na przykład otrzymanie środków w ramach oszczędności na Binance może zostać w ten sposób zaimportowana.

Generowanie plików wyciągu konta


Krok po kroku

Plik wyciągu konta za wybrany rok można wygenerować za pomocą opcji Wyślij Historię Transakcji, którą można odnaleźć na stronie Portfel > Historia Transakcji.

Krok 1.
Krok 2.

W formularzu w polu Czas wskazujemy Dostosowane:

Następnie wskazujemy zakres czasu obejmujący pożądany rok.

Eksport Binance za 2022 rok

Jeżeli posiadasz transakcje w okolicy północy, istnieje ryzyko, że niektóre transakcje nie będą uwzględnione z uwagi na możliwą różnicę w strefie czasowej. W takim przypadku warto sprawdzić w wyciągu, czy transakcje są widoczne i w razie potrzeby wskazać także dodatkowy dzień.

Przedział czasowy ograniczony do kilku miesięcy

Może zdarzyć się, że nie będziesz mógł wybrać zakresu 12 miesięcznego, aby wyeksportować historię za cały rok. Możesz to jednak zrobić dokonując eksportu kilkukrotnie – dla każdego okresu osobno.

Dowiedz się więcej: Binance – eksport historii z całego roku.

W formularzu w polu Okres wskazujemy Dostosuj. Następnie wskazujemy kolejne 3-miesięczne przedziały wybranego roku rozliczeniowego i kązdorazowo zatwierdzamy przyciskiem Potwierdź:

Generowanie wyciągu może potrwać.

Gdy wygenerowany plik będzie gotowy, będzie on możliwy do pobrania poprzez ponowny wybór opcji Generuj wszystkie wyciągi na stronie Historia Transakcji.


Historia kupna/sprzedaży za waluty fiducjarne

API
Import pliku

Historia Kupna/Sprzedaży obejmuje zakupy wykonane opcją Kup za PLN / Kup Krypto za pomocą Karty. Znajdują się tam operacje, takie jak zakup i sprzedaż kryptowalut kartą Visa i Mastercard, czy też z salda wewnętrznego, Google Pay oraz Apple Pay. Te operacje są kluczowe do rozliczenia podatkowego, dlatego zwróć szczególną uwagę na to, by wszystkie dokonane tam transakcje były widoczne.

Operacje z tej katagorii są importowane poprzez integrację API. Zaleca się jednak weryfikację obecności wszystkich transakcji w wygenerowanym zestawieniu w raporcie podatkowym.

Aby wyeksportować historię kupna i sprzedaży, należy wybrać z menu Zlecenia > Historia Kupna/Sprzedaży.

Dla każdej kategorii należy osobno wyeksportować historię. Kategorię przełączać można w zakładkach u góry strony. Aktualnie obsługujemy historię dla kategorii Kupno oraz Sprzedaż. W przypadku posiadania operacji w innych kategoriach, prosimy o kontakt i nadesłanie wygenerowanego pliku.

Operację przeprowadź dla każdej kategorii

Dla każdej kategorii wybieramy opcję Eksportuj.

Wybieramy kwartalne okresy, wybierając zakres dat od 1 stycznia do 1 kwietnia, od 1 kwietnia do 1 lipca itd. dla wybranego roku rozliczeniowego. Należy pamiętać, aby ustawić także godzinę na 0:00 dla każdej z granicznych wartości zakresu.

Wskazówka

Przed wyborem dat dla poszczególnych kwartałów, zaznacz opcję Wczoraj – dzięki temu ustawisz odpowiednie godziny.

Wybór dat i czasu

Możemy także wybrać status jako Completed:

Dla każdego kwartału i dla każdej kategorii generujemy plik używając przycisku Eksportuj Excel w formularzu.


Historia dystrybucji

API
Import pliku

Jeżeli posiadasz historię widoczną po wejściu do Portfel > Historia Transakcji (link: binance.com/pl/my/wallet/history/distribution) z datami zawartymi w interesującym roku podatkowym, skorzystaj z kluczy API, aby transakcje zostały uwzględnione lub wprowadź je manualnie korzystając z opcji wprowadzania danych niestandardowych jako operacje typu Airdrop.


Historia transakcji P2P

API *
Import pliku

* Historia transakcji P2P jest pobierana przy użyciu API za okres ostatnich 6 miesięcy.

Aby zaimportować starsze operacje, należy je dodać poprzez plik z historią wymian P2P. Plik ten można wygenerować na platformie Binance na stronie https://c2c.binance.com/pl/fiatOrder. Po wybraniu zakresu dat odpowiadającemu pełnej historii, należy zapisany plik zaimportować do systemu rozliczkryptowaluty.pl.

Jeżeli nie możesz wygenerować wyciągu dla operacji starszych niż ostatnie 6 miesięcy spróbuj:

  • Skorzystać z tego linku (dla roku 2022) – powinieneś zobaczyć daty ustawione jako 2022-01-01 – 2023-01-01. Dla pozostałych lat: 2021, 2020, 2019.
  • Modyfikując Data, wybierz na dole Kwartał, a następnie wyeksportuj historię zleceń dla każdego kwartalnego okresu.
  • Generując pełny wyciąg konta, a następnie importując go do profilu. Po zaimportowaniu pliku w taki sposób prosimy o kontakt, celem weryfikacji.

Eksport historii zleceń dla wybranego okresu zrealizujesz przez wybranie przycisku Wyeksportuj historię zleceń.

Proces generowania pliku zobaczysz, klikając przycisk obok:

Gdy plik zostanie wygenerowany, pobierzesz go, używając przycisk Wyświetl proces eksportu, a następnie Pobierz.

Historia w wygenerowanym pliku nie zawiera informacji o pobranych prowizjach. Przy ofertach typu Maker prowizja powinna wynosić 0,35%. Jeżeli posiadasz oferty typu Taker, lub inne wartości prowizji, to prosimy o kontakt.