Rozliczanie Coinbase

Strona Coinbase

Informacje ogólne

Strona dotyczy platformy Coinbase, jeżeli skorzystałeś także z Coinbase Pro, to przejdź do strony Rozliczanie Coinbase Pro.

Dostępna jest możliwość dodania transakcji poprzez synchronizację API, jak i za pomocą importu pliku.
W przypadku tej giełdy, każda metoda importuje inny rodzaj operacji.

Obecnie wymagana metoda importu jest uzależniona od typu transakcji dokonywanych na platformie Coinbase. Przeczytaj uważnie poniższe uwagi, a w razie wątpliwości, zaimportuj zarówno plik, jak i wprowadź klucze API.

Tryb zaawansowany (Advanced Trade)

Jeżeli korzystałeś z Advanced Trade, to użyj synchronizacji poprzez API. Ta metoda zaimportuje wyłącznie transakcje użyte przy wykorzystaniu trybu zaawansowanego (Advanced). Tryb zaawansowany na Coinbase znajdziesz tutaj. Czy dokonałeś operacji w ramach trybu zaawansowanego sprawdzisz tutaj w tabeli Order history:

Jeżeli widzisz operacje w tym miejscu, skorzystaj z importu poprzez API

Historię operacji sprawdzisz też w aplikacji mobilnej:

Po wejściu w zakładkę wybieramy Orders:

Jeżeli w sekcji Order history będą widoczne operacje, to wówczas należy skorzystać z synchronizacji poprzez API. W przeciwnym wypadku nie ma takiej potrzeby.

Tryb podstawowy (Trade)

Gdy korzystałeś z innych metod interakcji z kryptowalutami (np. konwersji), to skorzystaj z opcji importu pliku (raportu).

Jak sprawdzić czy występują transakcje w trybie podstawowym (Trade)?

Aby sprawdzić czy posiadasz transakcje wykonywane w trybie podstawowym (Prostota / Simple), sprawdź na tej stronie (Wymiana > Prostota / Trade > Simple) w sekcji Recent transactions (Ostatnie transakcje).

Jeżeli występują tam operacje inne niż XXX-YYY Buy lub XXX-YYY Sell (np. Converted to Xxxx), to oznacza, że posiadasz operacje z trybu podstawowego. Powinieneś wówczas zaimportować plik.
Natomiast, jeżeli są widoczne operacje typu Buy/Sell, to powinieneś skorzystać z synchronizacji API.

W aplikacji mobilnej po wybraniu ikonki w lewym górnym rogu i wybraniu Activity z sekcji Trade crypto.

Jeżeli widoczne są operacje inne niż „XXX-YYY Buy/Sell”, to należy wygenerować i zaimportować plik
Wybór opcji z menu
Widok operacji w standardowej wersji Coinbase

Generowanie plików

Import operacji poprzez plik CSV wygenerowany na platformie Coinbase daje możliwość importu historii wymian, a także uzyskanych nagród.

Aby zaimportować operacje na platformę rozlicz kryptowaluty z Coinbase, zaloguj się przez przeglądarkę i wybierz z menu po prawej stronie zakładkę Reports.

Następnie wybierz przycisk Generate report.

W wyświetlonym formularzu wybierz zakres dat jako rok rozliczeniowy.

Po upewnieniu się, że w kolejnych polach zaznaczono All assets oraz All transactions, kliknij przycisk Generate report przy opcji CSV report:

Poczekaj aż generowanie raportu zostanie ukończone.

Gdy raport zostanie wygenerowany, pojawi się przycisk Download, który należy kliknąć, aby pobrać plik.

Tak zapisany plik należy zaimportować do profilu w systemie rozliczkryptowaluty.pl.

Należy mieć na uwadze, że plik może nie zawierać informacji o opłatach związanych z wypłatą środków. Aby uwzględnić te operacje lub dodać informacje o prowizjach, można opcjonalnie wprowadzić je ręcznie korzystając z opcji importu pliku generycznego. Nie jest to jednak niezbędne z perspektywy rozliczeń podatkowych. Informacje o wypłacie każdego z aktywów można znaleźć w zakładce Assets po wybraniu aktywa, a następnie zakładki Wallet. Kliknięcie na wybraną operację wypłaty wyświetli więcej informacji, w których odnaleźć można informację o prowizji.


Generowanie kluczy API

Aby wygenerować klucze API, należy wejść do ustawień poprzez wybór opcji Settings z menu i wybierając zakładkę API lub korzystając z tego linku.

Na stronie wybieramy opcję + New API Key. Wymagane może być uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Zaznaczamy opcje jak pokazano poniżej, czyli: Accounts: all, Permissions: wszystkie, które kończą się na read.

Następnie zatwierdzamy przyciskiem Create.

Wyświetlony klucz prywatny i publiczny należy wprowadzić do swojego profilu w odpowiednie pola.

Wyświetloną wartość API Key wpisujemy do pola Public, natomiast wartość pola API Secret do pola Secret.

Na koniec wybierz Dodaj klucze API, aby zsynchronizować dane.