Rozliczanie Revolut

Strona Revolut

Nasza platforma obsługuje operacje Revolut typu:

  • Wymiana fiat-krypto*
  • Wymiana krypto-krypto*
  • Otrzymanie nagród (np. za rozwiązanie quizu)

* – dla plików wygenerowanych przed lipcem 2022 prowizje są ustalane precyzyjnie; dla wyciągów wygenerowanych po tej dacie, tylko prowizje wymian fiat-krypto mogą zostać precyzyjnie ustalone, o ile prowizja była realizowana w walucie obcej; w przypadku, gdy prowizja była pobrana w kryptowalucie, ustalona wartość prowizji może być mniej dokładna, jednak błąd nie powinien przekraczać 1%; błąd ten nie wpływa na wyniki dot. zobowiązań podatkowych, ani na ustalanie końcowego salda aktywów

Nie są obsługiwane:

  • transfery/płatności pomiędzy użytkownikami
  • wymiany kryptowalut na aktywa i akcje

W przypadku wymian fiatfiat (wymiana walut obcych) użytkownik zostanie poinformowany o możliwej konieczności rozliczenia takich operacji osobno.

Film instruktażowy:


Eksport plików

Dla każdej kryptowaluty należy wygenerować osobny plik na platformie Revolut, a następnie zaimportować do systemu.

Należy pamiętać, aby zaimportować także wyciągi dla walut fiducjarnych (PLN, USD, …).

Przeglądarka / PC

Generowanie plików tą metodą czasami uniemożliwia użytkownikowi wybranie pełnego zakresu dat. Jeżeli w kroku dotyczącym wskazania zakresu dat nie masz możliwości wskazania odpowiednio odległej daty, to wygeneruj plik poprzez aplikację mobilną.

Zaloguj się na platformie Revolut poprzez stronę app.revolut.com:

Po zalogowaniu się na stronę, przejdź do zakładki Kryptowaluty:

Następnie wybierz kolejno każdą kryptowalutę, która była używana w wybranym roku podatkowym.

Po wybraniu każdej z kryptowalut wybierz opcję Wyciąg:

Następnie wybierz rodzaj wyciągu Excel:

Wybierz odpowiedni zakres dat (od stycznia lub najwcześniej dostępnej daty do grudnia wybranego roku podatkowego):

I wygeneruj wyciąg klikając przycisk Wygeneruj:

Po chwili pojawi się link do pobrania pliku. Klikamy na Pobierz.

Czynność należy powtórzyć dla każdej kryptowaluty, która posiada historię operacji w roku podatkowym, a także dla walut fiducjarnych. W tym celu przejdź na stronę główną wybierając zakładkę Konta:

Następnie należy wybrać po kolei każdą walutę, za którą kupowano lub sprzedawano kryptowaluty. W tym celu kliknij na ikonkę przy saldzie konta:

Następnie wybierz konto walutowe:

Dla wybranych kont kliknij ikonkę wielokropka:

I wybierz z menu opcję Wyciąg:

Wybierz zakładkę Excel:

Jeżeli w tym kroku nie masz możliwości wskazania odpowiednio odległej daty, to wygeneruj plik poprzez aplikację mobilną.

I wskaż daty od początku roku podatkowego do jego końca:

Na koniec naciśnij przycisk Wygeneruj i poczekaj chwilę na wygenerowanie pliku:

Tak wyeksportowane pliki można zaimportować do systemu rozliczkryptowaluty.pl.

iOS

Instrukcja eksportu dla systemu iOS przedstawiona jest na poniższym filmie. Należy w podobny sposób wygenerować także wyciągi dla walut fiducjarnych, które były użyte do zakupu kryptoaktywów.


Rozwiązywanie problemów

Ze względu na niejednorodny sposób generowania plików przez platformę Revolut, mogą zdarzyć się błędy podczas importu plików. Niepoprawnie zaimportowane pliki są analizowane przez nasz zespół, a oprogramowanie na bieżąco dostosowywane do popularnych wariantów pliku. Podczas nieudanej próby dodania pliku system wyświetli także komunikat błędu wraz ze wskazaniem numeru linii wskazując, gdzie leży problem. Gdy pliku nie da się zaimportować lub występują problemy podczas generowania raportu, to możesz poszukać rozwiązania problemu w poniższych wskazówkach.

Problem po wygenerowaniu raportu

Gdy po zaimportowaniu plików, pojawia się komunikat o podobnej treści:

Revolut: Nie można połączyć operacji otrzymania 0,00309737 BTC z dnia 2021-03-20 01:25:22 w pliku
account-statement-btc.csv (brakujące wyciągi)

to problem związany jest z brakującymi wyciągami, które powinny zostać zaimportowane do profilu. Bez dodatkowych plików nie jest możliwe określenie drugiego aktywa, biorącego udział w transakcji kupna lub sprzedaży.

Aby ustalić dla którego aktywa brakuje wyciągu, należy wyszukać brakującą transakcję w historii transakcji na platformie Revolut. W powyższym przykładzie chodzi o transakcję związaną z zamianą 0,00309737 BTC w dniu 20/03/2021 o godzinie 1:25. Odszukujemy wskazaną operację w historii i odczytujemy powiązane z operacją aktywo:

W tym przypadku drugim aktywem jest LTC. Aby rozwiązać problem, powinniśmy wygenerować wyciąg dla LTC, a następnie zaimportować go do swojego profilu.

Problem z importem pliku

Poniższe informacje mogą być nieaktualne. Pracujemy nad zaktualizowaną instrukcją dotyczącą rozwiązywania problemów.

Pokaż propozycje rozwiązań
Poprawa separatora wartości

Możliwym scenariuszem jest konieczność poprawienia tzw. separatora kolumn. Rozwiązanie to dotyczy problemu, w którym Microsoft Excel w polskiej wersji językowej nie prezentuje otwartego pliku w postaci tabeli, a jedynie zbitych wierszy.

System oczekuje separatora w postaci średnika. Czasami generowany plik CSV oddziela wartości przecinkiem, co w połączeniu z wartościami separatora dziesiętnego w postaci przecinka prowadzi do niepoprawnego przetwarzania pliku. Jeżeli po otwarciu pliku za pomocą edytora tekstu (np. Notepad++, Notatnik) wartości pierwszego wiersza z nazwami kolumn oddzielone są przecinkiem:

Data ukończenia , Opis , Wypłacono (BTC) , Wpłacono (BTC),

To należy zamienić przecinki na średniki. Można skorzystać z polecenia „Zamień” („Replace”) lub „Znajdź i zamień” („Find and Replace”) i wprowadzić wartości:

Znajdź (Find what): „, ” (przecinek oraz spacja)
Zamień na (Replace with): „; ” (średnik oraz spacja)

Na przykład w programie Notepad++:

Istotnym jest wstawienie spacji, aby nie zamienić przecinka stanowiącego separator dziesiętny!

Następnie należy zamienić „; Opłata” na ” Opłata” (usunąć średnik przed słowem „Opłata” tam gdzie występuje):

Znajdź (Find what): „; Opłata
Zamień na (Replace with): „Opłata

Sposób 2: Dostosowanie pliku

Jeżeli tylko niektóre z plików są niepoprawne albo problem występuje tylko w niektórych liniach, bądź też odczytany format jest zbliżony do zaprezentowanego poniżej, to dobrym rozwiązaniem może być modyfikacja istniejącego pliku, manualnie poprawiając w nim występujące błędy.

System rozliczkryptowaluty.pl oczekuje pliku CSV, który posiada kolumny jak na przykładzie poniżej (przykład dla BTC):

Data ukończenia
Opis
Wypłacono (BTC)
Wpłacono (BTC)
Sprzedaż waluty
Zakup waluty
Saldo (BTC)
Kategoria
Uwagi
16-gru-20
Sprzedano BTC użytkownikowi: PLN Kurs wymiany walut 1 BTC = 74500,2000
0,05074752
BTC 0,05074752
0,45925248
Ogólne
20-cze-20
Kupiono BTC od: EUR Kurs wymiany walut 1 BTC = 8497,4401
0,0659022
EUR 560,00
0,51000000
Ogólne

Alternatywnym sposobem jest plik w angielskiej wersji. Pomimo nagłówków w wersji angielskiej, wartości komórek oczekiwane są w wariancie wersji polskiej. Format daty również jest inny. Poprawny przykład tabeli znajduje się poniżej (dla kryptowaluty BTC). Separator dziesiętny powinien być w postaci przecinka.

Completed Date
Reference
Paid Out (BTC)
Paid In (BTC)
Exchange Out
Exchange In
Balance (BTC)
Exchange Rate
Category
6.11.2020
Sprzedano BTC użytkownikowi: PLN
0,00761438
PLN 443,85
0,00
Kurs wymiany 1 BTC  = 58 291,5847 
Ogólne
4.11.2020
Kupiono BTC od: CHF
0,00761438
CHF 100,00
0,00761438
Kurs wymiany 1 BTC  = 13 133,0297 CHF
Ogólne

Plik należy dostosować, aby przypominał on postać jednej z tabel powyżej. Należy zwrócić uwagę na warianty walut fiat, które mogą pojawiać się zarówno w dwóch wariantach – np. PLN i , USD i $, albo EUR i .

Sposób 3: Utworzenie pliku generycznego

Na naszej platformie istnieje możliwość importu plików generycznych, umożliwiające import dowolnych operacji z niewspieranych natywnie giełd. Wymaga to przygotowania odpowiedniego pliku zgodnie z instrukcją na stronie Wprowadzanie niestandardowych danych z giełd. Na naszej stronie znajduje się także instrukcja krok po kroku jak przygotować taki plik.

Należy zwrócić szczególną uwagę na operacje kupna i sprzedaży w parze krypto-krypto. Takie operacje pojawiają się w obu plikach wygenerowanych na platformie Revolut. Należy umieścić tylko jeden zakup/sprzedaż. Przykładowo, gdy mamy operację kupna 1 ETH za BTC w pliku wygenerowanym dla BTC, to podobna operacja pojawi się w pliku wygenerownym dla ETH, która będzie widoczna jako sprzedaż BTC za ETH. Te operacje są toższame, dlatego do pliku należy dodać wyłącznie jeden wariant operacji.